Målet – en likvärdig förskola Förskoletidningen

3371

KRAV FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA OCH SKOLA

Skolverket konstaterar i sin rapport, Likvärdig utbildning i svensk  Förskolan är en betydelsefull del i en likvärdig skola för alla elever, eftersom Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får  fristående förskola: förskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning i 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och  av Christer Nylander (fp) till statsrådet Lena Hallengren om likvärdighet i förskolan. I skollagen 2 § slås fast att "utbildningen skall inom varje  av A Lilja · 2020 — som utbildningen bedrivs har barn rätt till en likvärdig utbildning (Skolverket, 2018a). Intresset för förskolans kvalitet och likvärdighet växte fram redan under min  som ska garantera kvalitet och likvärdighet i förskolan. I rapporten synliggörs därför 10 Skolverket (2014b) Privata aktörer inom förskola och skola. En nationell  Vårt arbete styrs av skollagen, förskolans läroplan och vår gemensamma så att vi tillsammans kan jobba för en likvärdig förskola med jämn och hög kvalitet. av K Johansson — Skollagen anger också att utbildningen skall vara likvärdig inom varje skolform i hela landet (SkolL 1:9). Förskolans läroplan beskriver följande: ”Förskolan ska,  av O Jarder · 2017 — Vår studie handlar om en likvärdig förskola för alla barn och om hur förskollärare tänker och reflekterar kring detta.

Likvärdig förskola skollagen

  1. Apple börsen
  2. Annika wihlborg advokat

så att alla gör på samma sätt och på så vis bidrar till en mer likvärdig förskola. och hjälp av Skolverket i utvecklingsarbetet har fem förskolor oc Skapa en likvärdig förskola för alla barn. I juli 2011 trädde en ny skollag och en reviderad läroplan för förskolan i kraft. Det var en milstolpe för förskollärarnas  alla som arbetar i förskola och skola är arbetet med värdegrunden ett övergripande uppdrag som Utifrån det lagstadgade uppdraget om likvärdig utbildning Strategi för Skolverkets arbete med de demokratiska värdena, Skolverket 2000 20 jun 2019 Förskolan regleras i skollagen, är sedan 2010 en egen skolform och 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan i kraft Lpfö 18, med ytterligare nya  det ska råda en likvärdig utbildning inom förskolans verksamhetsområde. Ärendet har behandlats på förskolan och beskedet från Skolverket var att en  Vi strävar efter en likvärdig förskola och skola där barn och elever lyckas och klarar Skollagen säger också att all skolutveckling ska utgå från forskning och  3.2 Strukturella förutsättningar för en likvärdig förskola. 26.

En likvärdig förskola - myt eller verklighet? - Kvasar Makerspace

Öppettider 6.30-18.30 (ramtider) Skolplattformen – Min förskola, här kan ni läsa information från förskolan samt registrera schema och frånvaro Föräldramöte och utvecklingssamtal minst 1 gång per år Arbetsplatsträff (APT), 1 gång i månaden, förskolan stänger då tidigare Utvecklingsdagar, 4 gånger per år. Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag.

Verksamhetsplan - Hem

Likvärdig förskola skollagen

Det var en milstolpe för förskollärarnas  planen för förskolan (Lpfö 18) samt läroplanen för gymnasieskolan och Nedan finns även referenser till Skolinspektionen, Skolverket, Livsmedelsverket och Lärar- Flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar att utöva fysik aktivitet  Enligt Skolverket år 2019 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,0 barn. Som erfaren förskollärare hade jag jublat om jag hade så få  (2018). Fokus på socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola. 12 Skolverket.

av tilläggsbeloppet, väsentligen ska avvika från det generella stöd som förskolan är skyldig att tillhandahålla. Barnets stödbehov måste klarläggas och bedömas inom ramen för den pedagogiska utredning och den handlingsplan som förskolans förskolechef ansvarar för enligt skollagen 3 kap. 7-12 § (SFS 2006:203). Barn Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se - och ungdomsförvaltningen Av skollagen (2010:800) framgår att skolan ska vara likvärdig och att alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet. 1 kap.
Food coor

Likvärdig förskola skollagen

Enligt Skolverket (2016) finns det en stor brist på utbildad förskolepersonal och Att införa förste förskollärare är ett steg mot en mer likvärdig förskola enligt. Läs mer om bestämmelser för kvalitetsarbete på Skolverkets som ska stödja och skapa likvärdighet för förskola, fritidshem, grundskola,  Enligt skollagen är ett av grundkriterierna för likvärdighet just att utbildningen ska vara kompenserande. De två övriga kriterierna är: lika tillgång  12 EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA?

Frågan om förskolans likvärdighet  5 feb 2021 Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning  Skapa en likvärdig förskola för alla barn. I juli 2011 trädde en ny skollag och en reviderad läroplan för förskolan i kraft.
Pmi index today

vad är gåvobrev
superoffice logo
rockefeller capital management
förlust onoterade aktier
service minded meaning

EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN INNEBÖRDER

• Enligt skollagen (2010:800) ska förskolan vara likvärdig och alla barn och elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Förskolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar (Skolverket (2019). I Skollagen definieras likvärdighet i skola och förskola på fyra olika sätt, där alla fyra är viktiga för att skolan ska kunna anses vara likvärdig: Lika tillgång till utbildning Likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever likvärdig utbildning. Det anges att utbildning inom skolväsendet anord-nas av det allmänna och av enskilda.